Keystone logo
University of Porto School of Economics and Management دکتری در مطالعات بازرگانی و مدیریت

دکترا in

دکتری در مطالعات بازرگانی و مدیریت University of Porto School of Economics and Management

University of Porto School of Economics and Management

مقدمه

پذیرش ها

اعتیار سنجی ها

درباره مدرسه

سوالات