Keystone logo
Deactivated University of Osijek Faculty of Economics دکترا در کارآفرینی و نوآوری

دکترا in

دکترا در کارآفرینی و نوآوری Deactivated University of Osijek Faculty of Economics

Deactivated University of Osijek Faculty of Economics

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

نتیجه برنامه

برنامه درسی

پذیرش ها

توصیفات دانشجویی

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه