Keystone logo
Grenoble Ecole de Management دکترای مدیریت بازرگانی (DBA)

DBA in

دکترای مدیریت بازرگانی (DBA) Grenoble Ecole de Management

Grenoble Ecole de Management

مقدمه

پذیرش ها

برنامه درسی

رتبه بندی

نتیجه برنامه

بورسیه و بودجه

شهریه برنامه

فرصت های شغلی

توصیفات دانشجویی

اعتیار سنجی ها

درباره مدرسه

سوالات