گوام (US)

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  824
 • اشتراک ابزارها

  123
 • اشتراک اینترنتی

  102
 • حمل و نقل محلی

  40

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  9
 • بلیط سینما

  10
 • یک پیمانه آبجو محلی

  4

درباره گوام (US)

تحصیل در گوام (US)