Keystone logo

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
  • برنامه های اجرایی
  • مدیریت اجرایی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

3 دکترا(PhD) برنامه ها که در مدیریت اجرایی 2024

    دکترا(PhD) برنامه ها که در مدیریت اجرایی

    مدیریت اجرایی شامل هدایت، هدایت، و رهبری یک شرکت یا سازمان های دیگر است. کسانی که به مطالعه این موضوع ممکن است در مورد همه چیز، از نظریه های رهبری را به مدیریت مالی موثر به منابع انسانی یاد بگیرند.