دکتر مدیریت بازرگانی

Multimedia University

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دکتر مدیریت بازرگانی

Multimedia University

DBA در GSM-MMU تاکید زیادی بر بسیار مناسب، تحقیقات محل کار بر اساس و تولید دانش معتبر اجرا شود که به ایجاد narrowley تعریف و پژوهش thoretically علمی مخالف است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
ژانویه 2019
Duration
مدت زمان
3 - 7 
پاره وقت
تمام وقت
Price
قیمت
61,900
Locations
مالزی - Cyberjaya, Selangor
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
ژانویه 2019
مالزی - Cyberjaya, Selangor
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات