توضیحات رسمی را مطالعه کنید

تجارت

درجه دکترا در رشته اقتصاد نامزدها را قادر به انتخاب یک موضوع تحقیقاتی از هر زمینه تخصصی در اقتصاد، مانند اقتصاد به طور کلی، اقتصاد حمل و نقل، و بازارهای مالی است.

برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره واقع در پردیس