توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه مطالعه در درجه اول برای فارغ التحصیلان با تعیین مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی یا هر زمینه دیگر علوم اجتماعی که قصد به تعمیق دانش خود را در علوم سیاسی، با تمرکز بر موضوع اشکال دموکراتیک و غیر دموکراتیک دولت، تغییر در سیستم های سیاسی، با تأکید ویژه بر روند توسعه در ارتباط با نوسازی و دموکراسی، مسائل دیگر از تجزیه و تحلیل مقایسه، از جمله ملی و منطقه ای هویت، یا تجزیه و تحلیل عناصر منحصر به فرد سیستم سیاسی است.

شرح آزمون ورودی و معیارهای ارزیابی

برنامه دکتری است که با قواعد برای سازمان مطالعه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه چارلز و استانداردهای قانونی بالاتر از دانشگاه چارلز هدایت می شود.

آزمون ورودی:

آزمون ورودی به حساب: • طرح رساله • دامنه متقاضی بر اساس لیست ارائه شده از ادبیات آکادمیک • انتشارات قبلی

معیارهای بسیار مهم در پذیرش از متقاضی به شرح زیر است:

• کیفیت پروژه پایان نامه: مفهوم، همراه با نتایج نظری و روش شناختی، انتظار می رود که باید توسط متقاضی در طول آزمون ورودی دفاع کرد.

• دامنه متقاضی بر اساس لیست ارائه شده از ادبیات آکادمیک خواهد شد در نظر گرفته شده است.

• یکی دیگر از جنبه ارزش خواهد بود این واقعیت که آیا متقاضی تایید نوشته شده توسط یک عضو از هیات علمی IPS FSS CU در برای / پروژه خود را از پایان نامه پایان نامه خود را دریافت کرده است.

هر متقاضی می تواند به 100 امتیاز برای امتحان ورودی به دست آوردن است.

حداکثر مقدار امتیاز به دست آورده که در بخش اول از آزمون ورودی برای طرح پیشنهادی 50 امتیاز است. مقدار حداکثر از نقاط در بخش دوم ارزیابی دامنه متقاضی بر اساس لیست ارائه شده از ادبیات آکادمیک 30 امتیاز است. این ستاد همچنین فعالیت های انتشاراتی، آموزش و پژوهش قبلی متقاضی با حداکثر 20 امتیاز ارزیابی.

اطلاعات مربوط به ورزش از فارغ التحصیلان

هدف از برنامه ما این است که آموزش کارشناسان مجرب که قادر به دنبال تحقیقات پایه و در مؤسسات دانشگاهی و دانشگاه ها اعمال می شود. آنها نیز آماده به کار در بخش دولتی چک (به خصوص در سازمان های دولتی) و به نمایندگی از منافع چک در عرصه بین المللی، به ویژه در سطح اتحادیه اروپا خواهد بود. استقبال از یک آرایه وسیعی از روش ها و افراد در قطب نما گسترده آن، برنامه دکتری خود را در رشته علوم سیاسی را فراهم می کند فارغ التحصیلان ما با مهارت های حرفه ای جامع هم در تئوری و عمل است.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 4 برنامه دیگر ارائه شده توسط Faculty of Social Sciences, Charles University (FSV UK) »

این دوره واقع در پردیس
Duration
4 - 8 
تمام وقت
Price
250 EUR
در هر ترم
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ