دکترا در شیمی Bioorganic

عمومی

درباره این دانشگاه

Charles University, the first university established in Central Europe, was founded by Charles IV, the Czech King and Roman Emperor, in 1348.

Charles University, the first university established in Central Europe, was founded by Charles IV, the Czech King and Roman Emperor, in 1348. اطلاعات محدود