دکترای علوم کامپیوتر

عمومی

شرح برنامه

ارائه

برنامه دکترا در علوم رایانه ای با هدف توسعه مهارت های کامپیوتری، توانایی ها و روش های پیشرفته است.

خروجی های حرفه ای

تحقیقات علمی؛ آموزش در آموزش عالی کارآفرینی مبتنی بر فناوری.

آخرین به روز رسانی مارس 2020

درباره این دانشگاه

A Universidade de Évora é uma das universidades do sistema de ensino superior público português e, por conseguinte, tem por missão.

A Universidade de Évora é uma das universidades do sistema de ensino superior público português e, por conseguinte, tem por missão. اطلاعات محدود