دکترای اقتصاد، شبکه و تجزیه و تحلیل کسب و کار

عمومی

درباره این دانشگاه

IMT School for Advanced Studies Lucca is a public graduate school and research institute that focuses on the analysis of economic, societal, technological and cultural systems.

IMT School for Advanced Studies Lucca is a public graduate school and research institute that focuses on the analysis of economic, societal, technological and cultural systems. اطلاعات محدود