دومینیکا

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  343
 • اشتراک ابزارها

  15
 • اشتراک اینترنتی

  64
 • حمل و نقل محلی

  15

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  6
 • بلیط سینما

  9
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره دومینیکا

تحصیل در دومینیکا