توضیحات رسمی را مطالعه کنید

تحصیلات

فعالیت های پژوهشی دانش آموزان در دوره های کارشناسی ارشد (دکتری) برنامه مطالعه در کنفرانس های دانشجویان کارشناسی ارشد ارائه شده است.

کنفرانس بین المللی کارشناسی ارشد دانشجویان (دکتری) به نام "کنفرانس بین المللی کارشناسی ارشد پزشکی در Hradec Kralove" با زیرنویس "مرزهای جدید در این پژوهش از دانشجویان دکترا" شده است از سال 2005 سازمان شده است و در اعتبار حال افزایش است.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی
  • کشور چک

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Charles University in Prague