Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

تحصیلات

فعالیت های پژوهشی دانش آموزان در دوره های کارشناسی ارشد (دکتری) برنامه مطالعه در کنفرانس های دانشجویان کارشناسی ارشد ارائه شده است.

کنفرانس بین المللی کارشناسی ارشد دانشجویان (دکتری) به نام "کنفرانس بین المللی کارشناسی ارشد پزشکی در Hradec Kralove" با زیرنویس "مرزهای جدید در این پژوهش از دانشجویان دکترا" شده است از سال 2005 سازمان شده است و در اعتبار حال افزایش است.

مکان ها

Hradec Kralove

Charles University in Prague

Address
Charles University in Prague
Faculty of Medicine in Hradec Kralove
PO BOX 38
Simkova 870
Hradec Kralove 1
500 38
Czech Republic

Hradec Kralove, منطقه Hradec Králové, جمهوری چک
وب سایت
تلفن
+420 224 491 111

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: