University of Parma

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

University of Parma یک دانشگاه ایالتی است. به همین ترتیب ، خود مختار است و دارای استقلال اداری ، سازمانی و حسابداری است و خدمات را به عموم مردم ارائه می دهد. در سیزدهم مارس 962 ، امپراتور اوتونیان اول به Uberto ، اسقف پارما ، آغاز به کار دانشگاه در ' دیپلم ' - سندی که به اسقف اعطا کرده است برای سفارش و انتخاب رهبران حقوقی اعطا کند ( ' eligere et ordinare notarios ' ) . این سند پایه و اساس ایجاد یک موسسه آموزشی است که قرن ها بعد دوام خواهد یافت و هنوز هم در بایگانی اسقف ' در پارما نگهداری می شود.

مکان ها

پارما

Address
پارما, امیلیا-رومانا, ایتالیا