برنامه دکترا در مطالعات تجاری

عمومی

درباره این دانشگاه

The University of Vaasa is a multidisciplinary University with more than 5000 students, and it offers degrees at all academic levels from Bachelor to Master and Doctor.

The University of Vaasa is a multidisciplinary University with more than 5000 students, and it offers degrees at all academic levels from Bachelor to Master and Doctor. اطلاعات محدود