جمهوری اسلامی افغانستان

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  71
 • اشتراک ابزارها

  13
 • اشتراک اینترنتی

  270
 • حمل و نقل محلی

  14

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  3
 • بلیط سینما

  3
 • یک پیمانه آبجو محلی

  3

درباره جمهوری اسلامی افغانستان

تحصیل در جمهوری اسلامی افغانستان