آذربایجان

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  160
 • اشتراک ابزارها

  16
 • اشتراک اینترنتی

  16
 • حمل و نقل محلی

  12

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  6
 • بلیط سینما

  5
 • یک پیمانه آبجو محلی

  1

درباره آذربایجان

تحصیل در آذربایجان